Доставка, монтаж и автоматизация на оборудване за ПСОВ с 1200 ЕЖ в Чехия