Технологични зелени иновации

Технологични зелени иновации
11.08.2021 Сирма Мутафчийска

Европейската комисия прие пакет от предложения, за да съобрази политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане с поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Постигането на тези намаления на емисиите през следващото десетилетие е от решаващо значение, ако искаме Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., а Европейският зелен пакт — в реалност.

Технологиите в областта на пречистването на води, рециклиране на отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък ще е основна мисия на технологичните компании.

Ние, следвайки иновативния подход и внедряването на соларни инсталации в различни приложения, изпълнихме проект за доставка и монтаж на ултразвуков дебитомер за безнапорно течение, захранван от слънчева енергия!

Обекта е на територията на една от големите реновирани пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) и е въведен в експлоатация преди почти година. Стационарния разходомер за безнапорно течение е инсталиран в комплект с трансмитер, безконтактен скоростен сензор и външен ултразвуков нивомерен сензор, визуализирайки информацията на контролно табло.

Прострийм Груп се стреми ежедневно да внедрява иновативни технологии, следвайки основните европейски политики за намаляване на въглеродния отпечатък. Ние вярваме, че с малко по-нетрадиционно мислене, излизайки извън рамките на „стандартното“ приложение на технологичното оборудване, можем да допринесем за целите на Европейския зелен пакт.

Повече информация, относно решенията на ЕС може да намерите на следния линк:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3541