Съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчни води от ПСОВ