Успешно завършихме проект за разширение и реконструкция на ПСОВ

Разширение и реконструкция на ПСОВ за 11 000 е.ж.

ПСОВ Тервел
ПСОВ Тервел
ПСОВ Тервел
ПСОВ Тервел

Ние, Прострийм Груп,  реализирахме за пореден път свой обект в областта на пречистване на отпадъчни води. В настоящия проект компанията беше част от обединението, извършващо реконструкцията и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  за 11 000 е.ж. Ние участвахме като строител II категория.

При оразмеряването на ПСОВ се използва технологична схема, постигаща необходимият пречиствателен ефект, при натоварване на вход ПСОВ с вода постъпваща от съответният брой еквивалент жители (е.ж.) в началото и в края на експлоатационният период. Това е възможно при пълна автоматизация на процесите и се постига с контролиране на част от показателите по време на експлоатация.

Технологичната схема се състои от входна помпена станция с изравнител, механично пречистване, с разположено в него комбинирано съоръжение за механично пречистване, SBR Реактор с циклично действие, утайкоуплътнител, обезводняване на утайките и т.н.

Основното технологично оборудване, въведено в експлоатация на станцията е:

  1. Вертикална кошова решетка, d=40mm, Q=306 m3/h
  2. Комбинирано съоръжение за механично пречистване (Пясъкозадържател, Мазниноуловител, решетка – 6мм) Q=306 m3/h
  3. Барабанно сито d=6mm, Q=306 m3/h
  4. Аерационна система с мембранни дифузори и дънна тръбна система за резервоари с размери 23,6/16,8/6,0м, D=270mm, Nmin=350 бр.
  5. Въздуходувкa в комплект с шумозаглушителна кутия 12 grО2/(Nm3*m) с дебит на една въздуходувка: 750,00 – 1500,00 m3/h, ΔP: 700 mbar;
  6. Декантери Q=306m3/h
  7. Филтърпреса SSin = 3,0%, SSout = 25,0%, Q=5,0 m3/h, SS = 129,70 kg/h и смесител
  8. Дизелгенератор 200 kVА

както и множество помпи, спирателна арматура, саваци, системи за подаване на полимер, както и полеви КИП, необходим за правилната експлоатация на станцията.

Наш ангажимент по този договор беше доставка и монтаж на необходимото оборудване и материали, монтаж на тръбопроводи , изграждането на външни електроинсталации, асемблиране и монтаж на елетрически табла, както и изграждане на SCADA система с възможност за дистанционно управление и наблюдение.