Изграждане на автоматизирана система за управление на водните потоци