Доставка, супервизия при монтаж и пуск на пречиствателна станция за отпадъчни води с 1300 ЕЖ