Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на механизирани груби решетки с капацитет 1500 л/с