Доставка, монтаж и автоматизация на технологично оборудване за ПСОВ 1180 ЕЖ