Доставка, КиП и А и монтаж на технологично оборудване за ПСОВ за 1900 ЕЖ