Доставка и монтаж на технологично оборудване към депо за неопасни отпадъци