Доставка и монтаж на технологично оборудване, SCADA система за ПСОВ 47 000 ЕЖ