Доставка и монтаж на технологично оборудване, SCADA система за ПСОВ 10 000 ЕЖ