ЕСКO проект за машиностроително предприятие

ЕСКO проект за машиностроително предприятие
01.03.2022 Сирма Мутафчийска
ЕСКО

Прострийм Груп подписа първия си договор с гарантиран резултат ( ESCO),  с цел подобряване на енергийната ефективност на машиностроително предприятие.

Проекта включва одит на потреблението на промишлената система и определяне на специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление, включващо производствения цикъл и сградния фонд. На база потреблението на предприятието е взето решение за изграждане на автономна система за производство на електроенергия за собствени нужди.

Чрез софтуерна симулация изчисляваме местоположението и монтаж на фотоволтаични панели, подбираме подходящ инвертор и конструкция за монтаж, с цел производство на максимално количество соларна енергия, съобразно слънцестоенето.

Прострийм Груп ще изгради 150kWp покривна инсталация, която ще осигури производство на електроенергия за да намалим консумираната мощност. Инсталацията е проектирана така, че след изплащане на инвестицията при необходимост да бъде разширена с по-голяма.

Компанията ще извърши възмездно дейност по предоставяне на енергийноефективна услуга с гарантиран резултат за повишаване на енергийната ефективност на промишлено предприятие съгласно предварително уговорени условия. Съгласно договорните условия ще бъдат извършвани междинни проверки на енергоспестяващия ефект за установяване спазването на условията, при които е уговорен гарантираният резултат, както и годишно отчитане и сравняване на действително постигнатите енергийни спестявания спрямо гарантираните.

Повече за Договорите с гарантиран резултат и законовата рамка в България може да разгледат тук https://www.seea.government.bg/bg/dogovori-s-garantiran-rezultat ,както и да се свържете с нас на office@prostream.bg