Прострийм Груп със сертификат по ISO 45001:2018

Прострийм Груп със сертификат по ISO 45001:2018
26.05.2020 Сирма Мутафчийска

Стандартът за управление на здравето и безопасността на работното място ISO 45001 ще осигури значителна полза за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания, които са основна тежест за бизнеса. Стандартът ISO 45001 осигурява рамка за бизнеса по целия свят за намаляване на рисковете на работното място, повишаване на безопасността на служителите и създаване на по-надеждни условия на работа и включва изисквания за намаляване на тежестта върху тях.

За да можем да постигнем още по-добри условия за конкуренция, служителите трябва да извършват планирани и систематични изследвания на здравословните и безопасни условия на труд. До сега Прострийм Груп прилагаше стандарта за управление на здравето и безопасността на работното място OHSAS 18001, за да идентифицираме и управляваме опасностите и рисковете, които биха могли да възникнат в областта на здравословните и безопасни условия на труд. От миналата седмица обаче вече сме горди притежатели на сертификат за управление на здравето и безопасността на работното място ISO 45001, за да поддържаме още по-високо ниво на професионална отговорност!