Права за ползване

Правата за ползване се отнасят за всяко лице от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, включена в сайта www.prostream.bg до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.

Настоящите условия за ползване на сайта могат да бъдат променяни и актуализирани, съгласно  нуждите на компанията и съобразно действащото законодателство. Лицата, които посещават и зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който зареждат сайта.

Политика за конфиденциалност и защита на личните данни

Прострийм Груп ЕООД събира определена информация директно или чрез уебсайта www.prostream.bg. Настоящия документ описва нашите политики, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него/нея, съгласно Европейската директива за защита на личните данни (REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation))

Политики за конфиденциалност 

Ние събираме и обработваме лична информация, за да отговорим на Вашите запитвания, свързани с ползване на  предоставяните от нас безплатни  услуги, както и при достъп до регистрация за нашия безплатен бюлетин, подаване на запитвания относно нашите услуги и др. Използвайки функционалностите на нашия сайт, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.
Прострийм Груп Ви гарантира, че данните, които ни изпращате са съобразно изискванията за сигурност и в компанията са въведени процедури за обработка на лични данни. Вашата информация може да се съхранява и обработва в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания, свързани с настоящата Политика за защита на личните данни, можете да ни изпращате на prostream@prostream.bg.

Предоставяне на информация на трети страни

Информацията, която подавате, се използва единствено и само за вътрешнофирмени цели и не се споделя с трети страни. Изключение са случаите, когато Прострийм Груп ЕООД използва услугите на външен доставчик – МаilChimp (онлайн платформа за маркетинг автоматизация).

Ограничена отговорност 

Информацията на Сайта е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това ние не гарантираме пълнотата и акуратността й. Прострийм Груп се освобождава от отговорност за грешките или пропуските, допуснати от наши партньори и трети страни при предоставянето на информацията, съдържаща се в уеб сайта на компанията.

Ние запазваме правото си да променяме информация в сайта на компанията без предварително да информира ползвателите на сайта.

Ние не носим отговорност за непредоставяне на пълна и точна информация относно данни и услуги, както и за вредите, произтичащи от неправилно вписани такива. Дружеството не отговаря пред потребителя за пропуснати ползи, загуби или други щети причинени на потребителя или трети лица.